Sekretess, arvode och case

Sekretess

Som juridisk byrå har vi absolut sekretess och lojalitetsplikt gentemot klienten. All vår personal har skrivit på strikta sekretessavtal.

Arvode

Privatpersoner: 2100 kr/timme plus moms.
Företag och organisationer: 2400 kr/timme plus moms.

Case

Nedan följer ett varierat och anonymiserat urval av våra case för att åskådliggöra nyttan av professionell juridisk hjälp samt hur vi arbetar. Klienterna har gett sitt samtycke till att vi publicerar casen.

Tillväxtstrategi offentlig upphandling

Ett företag inom tjänstesektorn hade fått avstannad omsättning och ville ta ett steg upp i en högre division. Vi fick uppdraget att lösa detta genom anbud på offentliga upphandlingar. Vi kom överens om att målet var 20 % ökad omsättning på 6 månader och 50 % ökad omsättning på 12 månader. Vi drog upp en handlingsplan med önskvärda uppdrag och konkurrenskraftiga villkor tillsammans med klienten - och skred till verket. Vi hjälpte klienten med att kvalificera sig för upphandlingarna, skrev och lämnade in ett stort antal anbud i det geografiska område klienten ville verka och vann 35 % av lämnade anbud och ökade omsättningen med 22 % på 6 månader och 61 % på 12 månader. Klienten var mycket nöjd och anlitar oss fortsatt för att skriva anbud, kommunicera med upphandlande enheter och hantera strategiska överklagningar, dock nu i en långsammare takt då företaget behöver hinna hantera alla nya uppdrag.

Gammalt skuldebrev

Privatpersonen X hade lånat ut pengar till privatpersonen Y. Y kunde inte återbetala skulden. Y avled många år senare och hade då tillgångar. Dennes släktingar gjorde bouppteckning och skiftade ut arvet utan att ta hänsyn till vår klient X. X missade händelseförloppet och gjorde ingenting men när denne upptäckte det ville den göra ett försök att få betalt. Vi fick uppdraget. Vi gjorde en rättsutredning och redovisade den för arvtagarna. Innebörden var att vi kunde få arvsskiftet upprivet. Parallellt skickade vi in en stämningsansökan mot arvtagarna. De återkom genom ombud och ville förhandla. Vi nådde en förlikning och vår klient företagaren fick till slut betalt - samma vecka. X erhöll 250 000 kr. Vårt arvode: 35 000 kr.

Fastighetsmäklare som inte observerade sin omsorgsplikt

En privatperson gick miste om 300 000 kr för att av denne anlitad fastighetsmäklare i strid med omsorgskravet i Fastighetsmäklarlagen hanterade inkomna bud felaktigt. Vi fick uppdraget av privatpersonen att dels få mäklararvodet återbetalt samt dels att erhålla skadestånd. Det finns ett antal åtgärder att vidta i sådana fall. Dessa är i rullning och fallet är pågående.

Varumärke

En företagare hade hittat ett bra varumärkesnamn och ansökte om registrering. Denne fick veta att det fanns hinder mot registrering i form av att det tilltänkta varumärket saknade särskiljningsförmåga. Vi fick uppdraget och gjorde en utredning som visade att varumärket hade särskiljningsförmåga. PRV godtog inte vår invändning och nekade registrering. Vi överklagade till Patent- och marknadsdomstolen och vann. Företagaren fick sitt varumärke registrerat. Vårt arvode: 9 000 kr.

Bolagsstruktur och spretigt ägande

En företagare hade ett stort antal företag som hade tillkommit undan för undan utan att det fanns en bakomliggande plan. Det skapade med tiden ett antal problem för företagaren: 1. Vissa bolag sponsrade andra så att resultaten i respektive bolag blev missvisande. 2. I ett av bolagen ville företagaren att resultatet skulle vara missvisande då företagaren hade intresse av att visa en låg vinst utåt. 3. Företagaren hade under årens lopp gjort flera chefer till delägare på ett sätt som det visade sig försvårade försäljning av bolagen. Vi fick uppdraget att lösa företagarens problem. Vi strukturerade om bolagssfären så att den uppfyllde företagarens krav, iakttog alla lagkrav samt skrev instruktioner och policies som gjorde att resultaten landade i de bolag där de skulle landa. Vi förhandlade med delägarna och fick med dessa på en lösning som lämnade dem utan skada samtidigt som företagaren fick full handlingsfrihet att sälja de bolag denne önskade. För företagaren var denna lösning värd miljontals kronor. Vårt arvode: 41 000 kr.

Arbetsrätt

En arbetstagare blev avskedad efter ett gräl med sin arbetsgivare. Arbetstagaren var med i facket men dennes fack ansåg efter en enda förhandling att de inte kunde vinna och inte villa driva fallet vidare. Vi fick uppdraget. Det blev snabbt uppenbart för oss att avskedandet var ogrundat och att arbetstagaren var berättigad till skadestånd. Arbetsgivaren tog ordentlig strid och anförda nya omständigheter, vittnesmål och bevis allteftersom. Förhandlingarna drog ut på tiden men då vi ansåg att allt företagaren anförde skulle vara till vår fördel då det gjorde att denne tappade sin trovärdighet höll vi god min. Till slut drog vi gränsen och gjorde en sammanställning av det arbetsgivaren anfört och förklarade för denne att det skulle bli en del av vår stämningsansökan som vi skulle lämna in dagen efter. Senare samma dag fick vår klient ett förlikningsbud på 310 000 kr, vilket denne accepterade. Vårt arvode: 22 000 kr.

Skuldebrev

En privatperson skulle låna ut pengar till en släkting och ville säkerställa att inte förlora pengarna. Vi fick uppdraget. Vi kan aldrig säkerställa att någon återbetalar ett lån men vi kunde skriva ett vattentätt skuldebrev med några finesser som man inte finner om man köper färdigutformade skuldebrev på nätet. Vårt arvode: 3 000 kr.

Tillstånd

En livsmedelsproducent hade blivit aviserad en inspektion och var rädd att bli underkänd och i förlängningen mista sitt tillstånd. Vi fick uppdraget att säkerställa att så inte skedde. Vi producerade erforderliga dokument och instruktioner samt snabbutbildade livsmedelsproducenten och dennes personal. Inspektionen gick bra. Livsmedelsproducenten har därefter anlitat oss för återkommande interngranskning så att denne inte ska hamna i samma situation igen. Vårt arvode: 17 000 kr. Vårt arvode för den återkommande interngranskningen: 9 000 kr/år.

Företagarens kund gick i konkurs

En företagare hade kunden X som gått i konkurs. X var skyldig företagaren ett mycket stort belopp och konkursförvaltaren meddelade så småningom att det inte skulle bli någon utdelning från konkursen. Företagaren vände sig till oss. Vi konstaterade att X inte uppfyllt sina förpliktelser enligt ABL och riktade ett ekonomiskt krav mot denne. Denne nekade ansvar. Vi tog ärendet till Kronofogdemyndigheten och fick ett utslag med innebörden att X skulle återbetala företagaren. Delbetalning har skett. Vi bevakar ärendet och kommer att ständigt bryta preskriptionstiden så att resterande skuld inte preskriberas. Arvode: 8 000 kr. Arvode för bevakning av fordran: 1500 kr/år.

Vägservitut

Vi övertog ärendet från en advokatbyrå.

Klienten hade billigt köpt en fastighet med vägservitut på kommunens mark. Längs vägen hade någon olagligt dumpat hundratals kubikmeter sopor, vilket var orsaken till fastighetens låga köpeskilling. Kommunen ville inte kännas vid ansvar. Vi förhandlade i omgångar. Först fick vi kommunen att städa upp och sanera marken. Det var ett omfattande arbete. Vi uppskattar att det kostade 100 000 kr. Asfaltsvägen som servitutet avser ägs av fastighetsägaren och brukas endast av denne. Vägen var i dåligt skick innan kommunens städning och sanering. Kommunens (dess underleverantör) tunga maskiner skadade vägen allvarligt under saneringsarbetet. Vi förhandlade åter med kommunen med resultat att de åtog sig att riva upp den gamla vägen och anlägga en ny. Det gjordes till en kostnad av uppskattningsvis 150 000 kr. Fastighetsägaren var fortfarande inte nöjd då det fanns gamla träd på kommunens mark som riskerade att ramla ner på fastighetsägaren eller dennes bil. Vi förhandlade med kommunen som tog sitt ansvar och utförde en ordentlig röjning. Vi uppskattar att det kostade 30 000 kr. Sammantaget fick fastighetsägaren tjänster för 280 000 kr utförda av kommunen, vilket sannolikt ökade värdet på fastigheten med minst detta belopp. Inget skräp, ny väg och välröjd skog. Vårt arvode: 30 000 kr.

Rättsutredning för crowdfunding

En privatperson ville starta ett företag inom crowdfunding och hade blivit avrådd då det fanns risk att bryta mot lagen och riskera fängelse. Inom branschen ansåg dock många att lagen var obsolet (så gammalmodig att den inte går att tillämpa). Privatpersonen ville dock inte ta några risker. Vi fick uppdraget att utreda om det fanns ett sätt att starta det företag privatpersonen ville utan att bryta mot lagen. Vi gjorde en grundlig rättsutredning och hittade ett antal sätt att göra det som önskades och inte bryta mot lagen. Vi redovisade lösningarna för företagaren som glatt kunde starta sitt företag. Arvode: 11 000 kr.

Förhandling kring fullgörande av avtal

En företagare inom städbranschen hade ingått ett treårsavtal med ett av landets största företag och åtagit sig flera mycket stora städuppdrag. Städföretagaren hade varit för optimistisk i sina kalkyler och hade tvingats av sin uppdragsgivare, storföretaget, att lägga väsentligt många fler mantimmar på uppdraget än vad städföretagaren hade räknat med. Städföretagaren förlorade 40 000 kr i månaden på uppdraget och såg ingen möjlighet till förbättring. Det återstod 30 månader av avtalet. Det innebar att städföretagaren skulle förlora 1,2 miljoner kronor innan den var fri från åtagandet. Städföretagaren skulle sannolikt tvingas begära bolaget i konkurs närmaste året. Denne hade försökt få upp priset i samtal med storföretaget men fick tvärt nej. Denne hade försökt få avsluta uppdraget i förtid och fick även där nej. Vi fick uppdraget. Vi lyckades förhandla oss till att städföretagaren köpte sig loss från åtagandet för en symbolisk summa, vilket städföretagaren var mycket nöjd med. Städföretagaren sparade långt över 1 miljon kronor. Vårt arvode: 25 000 kr.

Till toppen
Hem
Våra tjänster
Om oss
Kontakta oss
Sekretess, arvode och case
Att anlita en jurist
Allmänna villkor
Meny